Startseite | Mein Account | News | Presse | Forum | Impressum | SitemapMein BVDMÜber unsBallhupeUnsere MitgliederNewsMotorradtrainingBVDM aktivBergisches AnlassenUmfrageTourenzielfahrtTourenTrophyDeutschlandfahrtElefantentreffenZpátky do budoucnostiWebcam zum ETAllgemeine InfosDein BeitragGeschichte des ETET LinksCoffee to bikeElefantentreffenartikelMotorrad-ParkplätzeStreckensperrungenGefahrenmeldungForumKontaktSie befinden sich hier:  BVDM aktiv | Elefantentreffen | Back4Future


Bundesverband der Motorradfahrer:

Zpátky do budoucnosti – motorká?ský sraz Elefantentreffen

Aby bylo možné Elefantentreffen jako akci pro motorká?e zachovat, vyzývá spolkový svaz BVDM již n?kolik let všechny k tomu, aby p?ijeli výhradn? na motorkách. Jen to, co lze na celosv?tov? nejv?tší zimní motorká?ský sraz p?ivézt na motocyklu nebo na motocyklu s postranním vozíkem, je vítáno.

Podle hesla „Zpátky do budoucnosti“ se spolkový svaz motorká?? BVDM dohodl na sedmibodovém plánu, kterým se budou ?ídit srazy:

  • P?íjezd a ú?ast jen pro motocykly na dvou nebo t?ech kolech. Motorové t?íkolky (trikes) na bázi motocyklu jsou také zahrnuty. Parkovišt? pro auta v Solla je ur?eno jen pro návšt?vníky s osobními automobily z blízkého okolí. Nákladní vozy, dodávky a auta s p?ív?sem nejsou vítány!
  • Dvoukolé a t?íkolé dopravní prost?edky musí mít také v areálu akce platné oprávn?ní  k silni?nímu provozu a musí být pojišt?ny. Neschválená vozidla k silní?nímu provozu nebudou tolerována. Tato vozidla budou na míst? odstavena.
  • Na p?íjezdové silnici ze Solla platí omezení rychlosti na 30 km/h a povinnost nosit helmu, v areálu srazu je dovolena maximáln? jízda krokem.
  • Již od víkendu p?ed akcí bude areál uzav?en staveništním oplocením. Vjezd bude umožn?n jen motocykl?m na dvou nebo t?ech kolech. Nákladní vozy, dodávky a osobní vozy nesmí být vykládány u p?íjezdových silnic.
  • Velké stany postavené nebudou trp?ny a musí být bez odkladu odstran?ny.
  • P?ed?asné rezervování/vyty?ení míst pro stany není dovoleno.
  • Oh?ostroje, karbidová d?la, sirény a podobn? jsou zakázány a budou p?i vstupu do areálu odebrány. Používání ilegáln? vpašovaných zdroj? hluku b?hem akce bude potrestáno okamžitým vykázáním z areálu.

Spolkový svaz motorká?? BVDM žádá všechny ú?astníky, aby bezpodmíne?n? dodržovali pravidla. Tato opat?ení jsou bohužel nezbytná a p?inášejí nezanedbatelné dodate?né náklady. Proto doufáme, že tím vrátíme zp?t akci  její charakter, a tím zachráníme motorká?ský sraz Elefantentreffen pro budoucnost!

Další informace naleznete na: www.bvdm.de

 
© BVDM e.V.